TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Công An tỉnh Kiên Giang

Tổ chức cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Thủ tục: Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

(13:16 | 05/04/2022)

Thủ tục: Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyển chọn; thông báo công khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, ngành nghề, điều kiện dự tuyển, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại địa điểm theo thông báo của Công an tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì lập và giao Giấy biên nhận hồ sơ. Khi tiếp nhận hố sơ, phải lập sổ theo dõi ghi rõ thông tin về người dự tuyển, thứ tự nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

+ Hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;

+ Giao Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người đến nộp hồ sơ;

+ Sau khi công dân đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lại ngay cho người nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Bước 3: Tiến hành dự tuyển theo yêu cầu của Công an tỉnh. Thành lập Hội đồng tuyển chọn và tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển. Thông báo kết quả tuyển chọn.

Bước 4: Nhận kết quả tạm tuyển hoặc quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào công an nhân dân. Công bố quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định.

c) Bản sao giấy khai sinh.

d) Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

đ) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có)

e) Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an.

g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định.

h) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

i) Nếu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thì cần bổ sung các giấy tờ sau:

- Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển xong. Hội đồng tuyển chọn phải niêm yết công khai và gửi thông báo kết quả tuyển chọn bằng văn bản tới người dự tuyển.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả tuyển chọn, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

- Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương ban hành quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, cơ quan tổ chức cán bộ phải thông báo bằng văn bản đến công dân thời điểm có mặt tại cơ quan, đơn vị để nhận nhiệm vụ và chủ trì, phối hợp với đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ tổ chức công bố và trao quyết định cho người được tạm tuyển, tuyển chọn vào Công an nhân dân.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tạm tuyển, quyết định tuyển dụng.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Lý lịch tự khai theo Mẫu A-BCA(X01)-2020;

+ Thẩm tra lý lịch theo Mẫu B-BCA(X01)-2020;

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân).

+ Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM.01).

+ Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (BM.02).

+ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM.03).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn chính trị:

Đảm bảo tiêu chuản chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tiêu chí sau:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

b) Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành  nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

c)Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

3) Văng bằng, chứng chỉ

Đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp và bảo đảm một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an, yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên.

b) Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an, yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả trung cấp nghề, cao đẳng nghề), đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Công an hoặc tham mưu, quàn lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

4. Tuổi đời:

Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bấc sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên nganhfy học, dược học và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

5. Sức khoẻ

Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

a) Chiều cao: đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

b) Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10.

c) Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sờ đào tạo; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 01 (hai) cm đối với từng giới so với quy định; có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi măt.

6. Năng khiếu

Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ Công an phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu Công an do các đươn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Công an nhân dân (Luật số 37/2018/QH14, ngày 20/11/2018).

+ Thông báo chỉ tiêu tuyển của Bộ Công an.

+ Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của CBCS CAND.

 + Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Thanh Đề
Ý kiến của bạn
Họ và tên*  
Email*  
Tiêu đề*  
Mã xác nhận*  
Nội dung